Organisatie

Met ingang van 2016 werkt een toenemend aantal diensten en afdelingen binnen de stichting bedrijfsbreed, dus ten behoeve van alle aangesloten musea. Deze werkwijze wordt aangeduid met de term Facilitair bedrijf. Stichting Texels Museum is als volgt georganiseerd:

faciltairbedrijf

Raad van Toezicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit Reinier Heutink (voorzitter), Anneke Westbroek, Anja van der Horst en Fedde Koster.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied voor hun toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast zijn zij goed ge√Įntegreerd in de Texelse samenleving en hebben draagvlak bij relevante Texelse groeperingen.

Rooster van aftreden
Dhr. R.W. Heutink, herbenoemd tot 5 december 2022;
Mw. A. van der Horst, herbenoemd tot 5 december 2022;
Dhr. F. Koster, benoemd tot 27 november 2023;
Mw. S.B. Rip, benoemd tot 1 juli 2024;
Dhr. C.E. Schouten, benoemd tot 1 juli 2024.

De rol van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement. Daarnaast geldt het directiereglement.

Statuten
Klik hier voor een pdf-versie van de statuten van de Stichting Texels Museum.

Gedragscodes en richtlijnen

De Stichting Texels Museum is aangesloten bij de Museumvereniging en onderschrijft daarmee de Ethische Code voor musea. Zowel Ecomare als Kaap Skil en de Oudheidkamer zijn geregistreerd bij de Stichting Museumregister Nederland.

STM handelt volgens de Governance Code Cultuur. De organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland. STM leeft de regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen na.