Organisatie

Met ingang van 2016 werkt een toenemend aantal diensten en afdelingen binnen de stichting bedrijfsbreed, dus ten behoeve van alle aangesloten musea. Deze werkwijze wordt aangeduid met de term Facilitair bedrijf. Stichting Texels Museum is als volgt georganiseerd:

faciltairbedrijf

Raad van Toezicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit Reinier Heutink (voorzitter), Anneke Westbroek, Anja van der Horst en Fedde Koster.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied voor hun toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast zijn zij goed geïntegreerd in de Texelse samenleving en hebben draagvlak bij relevante Texelse groeperingen.

Rooster van aftreden
Dhr. R.W. Heutink, benoemd tot 5 december 2018;
Mw. A. van der Horst, benoemd tot 5 december 2018;
Mw. A. Westbroek, benoemd tot 5 december 2018.
Fedde Koster, benoemd tot 27 november 2019

De in 2018 aftredende leden zijn herkiesbaar en beschikbaar voor een nieuwe termijn van vier jaar. Om de continuïteit te waarborgen is de RvT voornemens om één jaar voor het verstrijken van de tweede termijn van deze leden (dus eind 2021) een extra lid te werven met een organisatorisch/juridisch profiel. Het streven is de eind 2022 aftredende drie leden te vervangen door twee nieuwe leden, waarvan één met een financieel profiel.

Statuten
Klik hier voor een pdf-versie van de statuten van de Stichting Texels Museum.