Organisatie

Er vallen vier musea onder Stichting Texels Museum. Het organogram ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit C.E. Schouten (voorzitter), E.R. Capitain, A.J.M.Q. Smid, C.W.H. Honkoop en F. Koster.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied voor hun toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast zijn zij goed ge√Įntegreerd in de Texelse samenleving en hebben draagvlak bij relevante Texelse groeperingen.

Rooster van aftreden
Dhr. F. Koster, benoemd tot 21 juni 2024
Dhr. C.E. Schouten, voorzitter, benoemd tot 1 juli 2024
Dhr. E.R. Capitain, benoemd tot 1 september 2027
Mw. A.J.M.Q. Smid, benoemd tot 5 december 2026
Dhr. C.W.H. Honkoop, benoemd tot 5 december 2026

De rol van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement. Daarnaast geldt het directiereglement.

Wetenschappelijke Adviesraad

Stichting Texels Museum heeft een Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) die bestaat uit Peter Reijnders (voorzitter), Jeroen ter Brugge, Kees Camphuysen, Hendrik-Jan Roest en Menno Welling. Deze onafhankelijke raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Stichting Texels Museum vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de werkterreinen van de stichting en de voor haar relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan de directie van STM en daarnaast in voorkomende gevallen ook aan andere geledingen binnen de STM organisatie. Ze reflecteert eveneens op het STM-beleid als het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van de meest relevante werkterreinen.

Statuten
Klik hier voor een pdf-versie van de statuten van de Stichting Texels Museum.

Gedragscodes en richtlijnen

Stichting Texels Museum is aangesloten bij de Museumvereniging en onderschrijft daarmee de Ethische Code voor musea. Zowel Ecomare als Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer zijn geregistreerd bij Stichting Museumregister Nederland.

STM handelt volgens de Governance Code Cultuur. De organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland. STM leeft de regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen na.