CAO

Sinds 1 april 2007 is de Stichting Texels Museum lid van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea. In 2014 is de VRM gefuseerd met de Nederlandse Museumvereniging. De nieuwe organisatie heeft de naam ‘de Museumvereniging’. Hiermee is ook de Museum cao van de VRM van toepassing op STM.

Medewerkers van STM nemen deel aan de activiteiten van de vereniging, zoals aan de ledenvergadering (overleg van directies) en aan het overleg van P&O-functionarissen. De Vereniging sluit onder andere cao’s af met de vertegenwoordigers van de werknemers die lid zijn van de verschillende vakbonden.

De regels en afspraken die binnen de stichting STM worden gemaakt sluiten aan en passen binnen de kaders van deze cao. Deze afspraken worden gemaakt met de OR van STM en zijn vastgelegd in de personeelsgids. Basis voor de arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die worden gemaakt tussen de Vereniging Van Verzelfstandigde Musea (VRM) en de vakbonden en vastgelegd in de Museum cao. De werkgever zal omtrent vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen binnen het kader van de CAO vooraf overleg voeren met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft het recht om op eigen initiatief, conform de wet, de geldende regelingen of onderdelen daarvan in discussie te brengen met de directeur van STM.

Download hier de Museum-CAO 2020-2022